برنامه زمانی جشنواره
1 مهر 1399
8:00 ق.ظ - 11:00 ب.ظ
ثبت نام در سایت جشنواره

ثبت نام اولیه تا 20 مهرماه 1399

8:00 ق.ظ - 4:00 ب.ظ
ساختمان نجم

راستی آزمایی و تایید اولیه ۲۰ تا 30 مهر ماه

8:00 ق.ظ - 11:00 ب.ظ
اعلام در سایت جشنواره

اعلام نتایج اولیه 30 مهر ماه

8:00 ق.ظ - 4:00 ب.ظ
ساختمان نجم

تکمیل اطلاعات هسته های منتخب 30 مهر تا 5 آبان ماه

8:00 ق.ظ - 4:00 ب.ظ
ساختمان نجم

برگزاری دوره توانمند سازی هسته ها و پیش رویداد ۵ آبان تا ۳۰ آبان

8:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ
مجتمع ۱۳ آبان تهران

برگزاری جشنواره ۱ الی ۷ آذر ماه