درباره جشنواره نجم

نهضت مسأله محوری و نقش آفرینی تخصصی، حرکتی منسجم، هدفمند و عالمانه در راستای حل مسائل جامعه است. 

رویداد و جشنواره نجم یکی از بسترهای ارائه دستاوردهای هسته‌های مسئله محور دانشجویان و طلابی است که در این نهضت قدم نهاده اند. 

در همین راستا وجه نام گذاری «نجم» نیز مشخص می شود. نجم مخفف نهضت جوانان مسأله محور است. 

 

  • رویداد و جشنواره نجم علاوه بر اینکه دستاورد هسته های مسأله محور را به نمایش عموم مردم و خاصتا مسئولین و متولیان حل مسأله در کشور می رساند و حمایت حامیان مختلف را برای هسته ها جذب می کند، دوره‌ها و کارگاه های توانمندسازی پیرامون موضوعات عمومی و تخصصی مسأله محوری را به منظور هدایت و راهبری هسته ها برگزار می نماید.
  • در صورتی که در رقابت با هسته های دیگر برنده شوید علاوه بر دریافت جایزه نقدی و تندیس جشنواره امکان استفاده از خدمات مجتمع نجم (مرکز توسعه و رشد هسته های مسأله محور) در قلب تهران را خواهید داشت.

 کارگروه های تخصصی این رویداد شامل ۵  محور ذیل است :

ما را در فضای مجازی دنبال کنید