::: درباره نـجـم :

::: نهضت مسأله محوری و نقش آفرینی تخصصی، حرکتی منسجم، هدفمند و عالمانه در راستای حل مسائل جامعه است. رویدادهای نجم یکی از بسترهای ارائه دستاوردهای هسته‌های مسئله محور دانشجویان و طلابی است که در این مسیر قدم نهاده اند.
::: در همین راستا وجه نام گذاری «نجم» نیز مشخص می شود. نجم مخفف نهضت جوانان مسأله محور است.
نجم علاوه بر اینکه دستاورد هسته های مسأله محور را به نمایش عموم مردم و خاصتا مسئولین و متولیان حل مسأله در کشور می رساند و حمایت حامیان مختلف را برای هسته ها جذب می کند، دوره‌ها و کارگاه های توانمندسازی پیرامون موضوعات عمومی و تخصصی مسأله محوری را به منظور هدایت و راهبری هسته ها برگزار می نماید.
::: در صورتی که در رقابت با هسته های دیگر برنده شوید علاوه بر دریافت جوایز نقدی، امکان استفاده از خدمات مجتمع نجم (مرکز توسعه و رشد هسته های مسأله محور) در قلب تهران را خواهید داشت.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید