نام خانوادگی :
این فیلد الزامی است!
نام :
این فیلد الزامی است!
شماره موبایل :
شماره موبایل مطابقت ندارد
جنسیت :
 • آقا
 • خانم
این فیلد الزامی است!
کد ملی :
مقدار کارکترها با کدملی مطابقت ندارد
بارگذاری عکس :
لطفا عکس خود را بارگذاری کنید ...
فایل بارگذاری شده بیشتر از حد مجاز است
شماره مجازی :
شماره موبایل مطابقت ندارد
دانشگاه محل تحصیل :
این فیلد الزامی است!
مدرک تحصیلی :
این فیلد الزامی است!
محل سکونت :
این فیلد الزامی است!
نام هسته/تیم :
این فیلد الزامی است!
پنل مرتبط با دستاورد و یا محصول خود را انتخاب نمایید
این فیلد الزامی است!
فرهنگ ، هنر و رسانه
موضوعات ذیل پنل خود را انتخاب نمایید:
در این قسمت پنل مرتبط با دستاورد و یا محصول خود را انتخاب نمایید
این فیلد الزامی است!
خدمات اجتماعی
موضوعات ذیل پنل خود را انتخاب نمایید:
در این قسمت پنل مرتبط با دستاورد و یا محصول خود را انتخاب نمایید
این فیلد الزامی است!
مطالبه گری، گفتمان سازی و جریان سازی
موضوعات ذیل پنل خود را انتخاب نمایید:
در این قسمت پنل مرتبط با دستاورد و یا محصول خود را انتخاب نمایید
این فیلد الزامی است!
پژوهش، نوآوری و فناوری
موضوعات ذیل پنل خود را انتخاب نمایید:
در این قسمت پنل مرتبط با دستاورد و یا محصول خود را انتخاب نمایید
این فیلد الزامی است!
تربیت، آموزش و تشکیلات سازی
موضوعات ذیل پنل خود را انتخاب نمایید:
در این قسمت پنل مرتبط با دستاورد و یا محصول خود را انتخاب نمایید
این فیلد الزامی است!
نام و تعداد اعضای هسته/تیم :
-
+
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
 • First choice
 • Second choice
 • Third choice
این فیلد الزامی است!
آدرس دقیق محل سکونت :
این فیلد الزامی است!
شهر :
این فیلد الزامی است!
استان :
این فیلد الزامی است!
تاریخ شروع فعالیت :
این فیلد الزامی است!
مسائلی که هسته بر روی آن متمرکز است
این فیلد الزامی است!
سوابق کاری هسته/تیم :
فایل سوابق کاری خود را در اینجا آپلود کنید
این فیلد الزامی است!

ثبت اطلاعات اساتید هسته/تیم :

این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
 • First choice
 • Second choice
 • Third choice
این فیلد الزامی است!
شماره تلفن دفتر :
این فیلد الزامی است!
آدرس دفتر تیم/هسته :
این فیلد الزامی است!
معرفی محصول/دستاورد :
این فیلد الزامی است!
عنوان محصول/دستاورد :
این فیلد الزامی است!
نیاز رفع شده :
این فیلد الزامی است!
سیر رشد ایده :
این فیلد الزامی است!
نتایج/سود حاصل :
این فیلد الزامی است!
فایل کاتالوگ یا فایل ارائه
این فیلد الزامی است!
فایل کاتالوگ یا فایل ارائه
این فیلد الزامی است!
فایل کاتالوگ یا فایل ارائه
این فیلد الزامی است!
نحوه آشنایی با جشنواره نجم :
 • - انتخاب یک گزینه -
 • دانشجو
 • طلبه
 • فارغ التحصیل
 • سایر
این فیلد الزامی است!
نحوه آشنایی با جشنواره نجم :
 • - انتخاب یک گزینه -
 • فضای مجازی
 • پارک های علم و فناوری
 • ناحیه بسیج دانشجویی
 • دوستان
این فیلد الزامی است!

 

 

.