برنامه زمانی جشنواره
۱ مهر ۱۳۹۹
۸:۰۰ ق.ظ - ۱۱:۰۰ ب.ظ
ثبت نام در سایت جشنواره

ثبت نام اولیه تا 20 مهرماه 1399

۸:۰۰ ق.ظ - ۴:۰۰ ب.ظ
ساختمان نجم

راستی آزمایی و تایید اولیه ۲۰ تا 30 مهر ماه

۸:۰۰ ق.ظ - ۱۱:۰۰ ب.ظ
اعلام در سایت جشنواره

اعلام نتایج اولیه 30 مهر ماه

۸:۰۰ ق.ظ - ۴:۰۰ ب.ظ
ساختمان نجم

تکمیل اطلاعات هسته های منتخب 30 مهر تا 5 آبان ماه

۸:۰۰ ق.ظ - ۴:۰۰ ب.ظ
ساختمان نجم

برگزاری دوره توانمند سازی هسته ها و پیش رویداد ۵ آبان تا ۳۰ آبان

۸:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ
مجتمع ۱۳ آبان تهران

برگزاری جشنواره ۱ الی ۷ آذر ماه